Rennend kind
Rennende kinderen

Inkoopbeleid

Sinds 2021 koopt Eno zelfstandig zorg in. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk.

Eno heeft een zorgplicht voor haar verzekerden. Wij zijn verplicht om zorg te regelen voor een verzekerde (of vergoeding van kosten van zorg) waar hij of zij behoefte aan heeft en waar hij of zij wettelijk gezien aanspraak op heeft. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud en omvang van de (vergoeding van) zorg, maar ook om de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van de verzekerde zorg. Deze criteria vertalen wij door in onze contracten. Daarnaast spant Eno zich in voor het stimuleren van doelmatige- en passende zorg en dat de zorg betaalbaar blijft. Sinds 2021 koopt Eno zelfstandig zorg in. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk.

“Ons streven is om de zorg in de regio Salland en daarbuiten kwalitatief goed, met korte wachttijden en betaalbaar te laten zijn. Om dit te realiseren willen we in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders het goede behouden en vernieuwing stimuleren.”

- Paul Offringa, manager Zorginkoop

Uitgangspunten

Wij hanteren bij de inkoop van zorg zes uitgangspunten. Deze uitgangspunten komen terug in het zorginkoopbeleid en onze overeenkomsten van de diverse zorgsoorten:

  • Betaalbaarheid
  • Kwaliteit
  • Passende zorg
  • Toegankelijkheid van zorg
  • Vermindering van administratieve lasten
  • Transparantie van het zorginkoopproces

In ons beleid richten wij ons daarnaast specifiek op de speerpunten de Juiste zorg op de Juiste Plek en innovatie.

Regio Midden-IJssel

In onze zorginkoop ligt de focus op de regio Midden-IJssel en de provincies Overijssel en Gelderland, hier wonen de meeste van onze verzekerden. Samen werken wij met zorgaanbieders aan het verbeteren van de zorg. Begin 2021 hebben we in deze regio een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg en ondersteuning vastgesteld: de Regiovisie Midden-IJssel. Deze visie vormt de basis van ons zorginkoopbeleid.

Daarbuiten, waar ons marktaandeel minimaal is, kiezen we voor een grotendeels gestandaardiseerde zorginkoop en ligt de focus op een goede contracteergraad om aan onze zorgplicht te voldoen. Bij grotere aanbieders buiten de regio besluiten wij zelfstandig om inhoudelijke en innovatieve afspraken van andere verzekeraars te volgen.

Deventer IJssel

Betrokkenheid leden

Eno is een coöperatie met de ledenraad als hoogste orgaan. We willen er dan ook voor zorgen dat de inkoop van zorg aansluit bij wat onze leden belangrijk vinden. Ieder jaar bespreken we dit opnieuw met de ledenraad. Dat doen we op ledenraadvergaderingen en wanneer gewenst ook daarbuiten of digitaal, bijvoorbeeld door met een afvaardiging van de ledenraad uitgebreider over zorginkoop in gesprek te gaan. Vanaf 2021 is formeel adviesrecht ook wettelijk geregeld. Hiervoor organiseren wij een jaarlijkse klantbijeenkomst voor al onze verzekerden en een bijeenkomst met een inkoopcommissie van de ledenraad.

Daarnaast hebben wij op diverse manieren dagelijks contact met onze verzekerden. Zowel vanuit onze Klantenservice als de Klachtencommissie ontvangen wij waardevolle informatie voor de inkoop van zorg. Daarbij gebruiken we ook inzichten vanuit diverse onderzoeken verricht door bijvoorbeeld patiënten- of consumentenorganisaties, om de stem van de verzekerde te concretiseren in de wijze waarop wij de zorg inkopen.