Veelgestelde vragen Geriatrische revalidatiezorg

Veelgestelde vragen

Wat is Geriatrische revalidatiezorg?
GRZ is herstelzorg voor ouderen na bijvoorbeeld een operatie of ziekenhuisopname.
Is er een verwijzing nodig voor GRZ?
Voor GRZ is een verwijzing nodig van de specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist.
Is vooraf toestemming noodzakelijk om GRZ te mogen leveren?
Alleen als de GRZ langer dan 6 maanden noodzakelijk is, heeft u schriftelijk toestemming nodig van Eno.
Is het eigen risico van toepassing op GRZ?
Ja, GRZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet uitgesloten van het eigen risico.
Waarom stellen zorgverzekeraars verschillende eisen aan zorgaanbieders?
Het is de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverzekeraar om de best mogelijke zorg voor hun verzekerden in te kopen. Dat maakt dat (kwaliteits)eisen van zorgverzekeraars kunnen verschillen. Elke zorgverzekeraar voert zijn eigen beleid. 
Als ik geen contract heb met Eno, kan ik dan wel rechtstreeks declareren?
Nee, zonder overeenkomst kan er niet rechtstreeks gedeclareerd worden. U stuurt dan een rekening naar de verzekerde. De verzekerde kan de factuur dan bij ons indienen, maar krijgt mogelijk niet alles vergoed. Minder dan een procent van de schadelast GRZ van Eno betreft ongecontracteerde zorg. We spannen ons in om dit percentage zo laag te houden.
De NZa heeft naar aanleiding van het kostprijsonderzoek de tarieven herijkt. Hoe gaat Eno hiermee om en hoe wordt het tarief bepaald?
De impact van de bijstelling van de tarieven is per DBC verschillend. In de meeste gevallen is het tarief verlaagd, maar in sommige gevallen is het tarief van een DBC ook verhoogd of nagenoeg gelijk gebleven. Eno houdt in de bepaling van het tarief zowel rekening met de tariefsverlaging van de NZa als met de index voor arbeidskosten die door de NZa is vastgelegd.
Hoe gaat Eno om met de bijgestelde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) bij verpleging en verzorging?

Bijgestelde OVA verpleging en verzorging

Bij de indexatie van de tarieven hanteert Eno de prijsindexcijfers personele kosten en materiële kosten zoals aangegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze zijn onlangs gewijzigd en verwerken wij in ons tariefvoorstel. Wij houden hierbij rekening met de verhouding loonkosten en materiële kosten zoals weergegeven in de betreffende beleidsregel per verstrekking. Ook wordt het verschil tussen de voorlopige en definitieve indexatiecijfers van 2021 meegenomen.

Bij wijkverpleging en geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (GZSP) resulteert dit in een prijsindex van 2,54%. Bij eerstelijnsverblijf (ELV) in een prijsindex van 2,47% voor laagcomplexe zorg, 2,48% voor hoogcomplexe zorg en 2,50% voor palliatief terminale zorg. Voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) werken wij met een tariefpercentage. Er wordt geen nieuw voorstel verstuurd, omdat de maximale NZa tarieven worden aangepast.

Drukte bij VECOZO

Alle zorgverzekeraars hebben verzoeken ingediend voor de tariefwijziging. VECOZO heeft aangegeven tot maart 2022 nodig te hebben om alles te kunnen verwerken. Wij zouden dit nieuwe voorstel graag spoedig versturen, maar zijn dus afhankelijk van VECOZO.

U kunt de overeenkomst ondertekenen

Wij verzoeken u, bij akkoord met de nieuwe indexatie, het huidige voorstel te ondertekenen. Op deze manier worden de voorziene problemen met betrekking tot declareren in 2022 voorkomen. Ook kunnen wij op deze manier aan onze verzekerden inzichtelijk maken welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn voor 2022.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen hebben, stuur dan een e-mail naar het adres: enozorginkoop.venv@eno.nl.