Vrouw op bank

Veelgestelde vragen Eerstelijnsverblijf

Veelgestelde vragen

Wat is ELV?
Eerstelijnsverblijf (ELV) is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf van minimaal 24 uur en maximaal 3 maanden waarna de verzekerde terugkeert naar huis. De cliënt krijgt gedurende het verblijf verpleging en verzorging en een generalistische/eerstelijns medische behandeling op verwijzing van de huisarts of medisch specialist tot verbetering optreedt en terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. Hierna geldt een verlengingsaanvraag.
Voor wie is ELV bedoeld?
ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling aangewezen is. Het doel is om na een tijdelijke opname in het ELV weer terug te keren naar de oorspronkelijke woonsituatie.
Hoe regelen we een ELV-opname?
Als u een patiënt heeft die op ELV-zorg is aangewezen, kunt u contact opnemen met een van de coördinatiepunten. Hiervoor hoeft u vooraf geen toestemming te regelen. In de regio Midden IJssel kunt u contact opnemen met het Regionaal Transferpunt via (0570) 53 53 53.
Is er vooraf toestemming noodzakelijk om ELV te mogen leveren?
Alleen als verblijf in een ELV-instelling langer dan 3 maanden (91 dagen) noodzakelijk is dan vraagt de ELV-instelling twee weken voorafgaand aan het verlopen van deze periode toestemming aan. 
Is het eigen risico van toepassing op ELV?
Ja, ELV-zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en is niet uitgesloten van het eigen risico.
Moeten we op alle locaties Hoog Complexe ELV en/of Palliatief Terminale Zorg (PTZ) leveren of mogen cliënten worden doorgeleid naar locaties waar die zorg het beste geleverd kan worden?
U hoeft Hoog Complexe ELV en/of Palliatief Terminale Zorg binnen de ELV niet op alle locaties te leveren. U mag cliënten geleiden naar andere locaties waar die zorg (beter) geleverd wordt.
Waarom stellen zorgverzekeraars verschillende eisen aan zorgaanbieders?
Het is de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverzekeraar om de best mogelijke zorg voor hun verzekerden in te kopen. Dat maakt dat (kwaliteits)eisen van zorgverzekeraars kunnen verschillen. Elke zorgverzekeraar voert zijn eigen beleid. Er is wel een algemene set van eisen vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland voor de declaratie van ELV-zorg. Dit is opgenomen in het landelijke declaratieprotocol voor onder andere ELV.
Waarom wordt de eis gesteld dat een verpleegkundige minimaal niveau 5 moet hebben?
Wij spreken niet langer over een verpleegkundigen op opleidingsniveau 5, maar over hbo-opgeleide verpleegkundigen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het van belang dat de zorg wordt gecoördineerd door een hbo-verpleegkundige met de daarbij passende deskundigheidsgebieden, bevoegdheden en bekwaamheden. Dit geldt ook voor de laag complexe zorg. Belangrijke elementen bij de coördinatie betreffen de complexiteit van de situatie, afstemming met de huisarts en andere deskundigen en terugkeer naar de thuissituatie. De feitelijke uitvoering van de zorgverlening kan uiteraard ook door medewerkers op andere deskundigheidsniveaus gebeuren.
Wat is het verschil tussen een Zorghotel en het Eerstelijnsverblijf?
Voor het Zorghotel is geen medische indicatie voor verblijf verplicht, voor ELV wel. Daarnaast wordt het Zorghotel (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen en valt ELV onder de Zorgverzekeringswet. ELV-instellingen moeten aan gestelde criteria voldoen om een gecontracteerde aanbieder te worden. Deze criteria zijn niet van toepassing op een Zorghotel.
Wat valt er niet onder ELV?
  • Diagnostiek die is uitgevoerd door een zorgaanbieder anders dan de huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten;
  • Paramedische zorg die niet samenhangt met de indicatie voor verblijf;
  • Farmaceutische zorg;
  • Geneeskundige zorg inclusief diagnostiek geleverd door een huisarts;
  • Geneeskundige zorg die valt onder specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.
Wat zijn de reactietijden voor ELV?
De zorgaanbieder moet voor de beschikbaarheid van medische zorg bij spoed handelen conform de richtlijn van de LHV (15 minuten aanrijtijd en binnen 30 seconden reactie). Dit is de richtlijn voor de huisartsen en geldt daarmee meestal voor de laagcomplexe ELV. Bij de hoog complexe en palliatief terminale zorg is de SO de medisch verantwoordelijke. Volgens wettelijke regeling (Wlz) dient deze binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. Voor een acute opname is binnen 24 uur beschikbaarheid gegarandeerd en voor een geplande opname binnen 48 uur.
Welke diagnostiek valt onder het tarief ELV?
Eerstelijnsdiagnostiek valt alléén onder het ELV-tarief in het geval dat de diagnostiek wordt uitgevoerd door de ELV-instelling. Het gaat daarbij om eenvoudige diagnostiek bijvoorbeeld dipstick urinecontrole of overige. In alle andere gevallen, waarin er materiaal wordt verstuurd en/of een andere zorgaanbieder (het ziekenhuis/diagnostisch lab) het onderzoek uitvoert, kan deze zorgaanbieder de eerstelijnsdiagnostiek declareren conform de afgesproken prestaties en tarieven.
Wie is eindverantwoordelijk voor de geleverde ELV-zorg?
De huisarts, SOG of AVG is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De zorg die binnen de ELV-instelling wordt geleverd is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf.
Wie mag verwijzen naar ELV?

De huisarts en/of medisch specialist (transferverpleegkundige) die op dat moment de patiënt in behandeling heeft, kan een patiënt verwijzen naar een ELV-bed. Dit zal hij of zij doen wanneer er beoordeeld wordt dat de patiënt op generalistische geneeskundige zorg is aangewezen en dat opname in een Eerstelijnsverblijf noodzakelijk is.

Wanneer de arts het oordeel van verwijzer deelt, stelt deze de indicatie vast en neemt de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de patiënt over. Onder arts wordt verstaan: de huisarts, SOG of AVG, deze is verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Voor het verwijzen en het stellen van de indicatie kan gebruik worden gemaakt van het Verenso-afwegingsinstrument.

Hoe is het voorgestelde tarief tot stand gekomen?
De basis voor het tarief 2021 is het met de zorgaanbieder overeengekomen tarief 2020, vermeerderd met loon- en prijsontwikkeling. De tarieven zijn opgebouwd uit personele en materiële kosten. We hanteren hierbij de verhoudingen zoals die zijn opgenomen in de beleidsregels van de NZa. Voor ELV geldt dat die voor de prestaties laag en hoog complexe zorg en PTZ iets van elkaar verschillen.
Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor financiering voor het ELV-coördinatiepunt?
 In 2018 zijn voor de ELV-coördinatie in heel Nederland per regio afspraken gemaakt. De zorgaanbieders hebben gezamenlijk met de preferente zorgverzekeraar in de regio afspraken gemaakt over de vormgeving van het regionale coördinatiepunt. Eno volgt de gemaakte afspraken die zijn gemaakt met de preferente zorgverzekeraar in de regio. Om hiervoor in aanmerking te komen, stuurt u een volgverzoek met daarbij de overeenkomst met de preferente zorgverzekeraar naar contractbeheer@eno.nl.
Hoe werkt de inkoop van de Corona Cohort bedden?
De preferente zorgverzekeraars in de ROAZ-regio stemmen af bij welke zorgaanbieder(s) er Corona Cohort bedden worden afgesproken. Eno volgt de gemaakte afspraken die zijn gemaakt in de diverse ROAZ-regio’s.
Veelgestelde vragen Eerstelijnsverblijf