Speerpunten van ons inkoopbeleid

Wij leggen de focus in ons zorginkoopbeleid op de volgende speerpunten:

1 - Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het is van belang dat zorgaanbieders meer in samenhang zorg en ondersteuning gaan vormgeven rondom de wensen en behoeften van de patiënt. Hierin staat het stimuleren van gezondheid in brede zin centraal, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal, en niet langer de focus op ziekte en zorg. We noemen deze ontwikkeling de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

 

Graag maken wij bij de zorginkoop afspraken met zorgaanbieders over:

  • Verplaatsing van zorg in de tweede lijn naar de eerste lijn, van de eerste lijn naar thuis en van de tweede lijn naar thuis;
  • Minder verwijzingen van huis naar de eerste lijn en naar de tweede lijn;
  • Passende zorg: inzetten op gezondheid en preventie door samenwerking met het sociale domein.

Belangrijke zorgsoorten waarop wij proactief inzetten om deze beweging te faciliteren zijn: huisartsenzorg, wijkverpleging, ziekenhuiszorg en GGZ.

2 - Digitalisering & Innovatie

De Juiste Zorg Op de Juiste Plek vraagt een meer integrale benadering van de inzet van zorg (digitaal waar het kan, gecombineerd met fysiek waar het moet, ofwel: hybride zorg). Dit vraagt aanpassingen in zorgpaden (bijvoorbeeld digitale triage eerste lijn, digitale intake breed in de tweede lijn, starten pilots hybride ziekenhuizen). Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt en er dus niet bovenop komt.

 

Eno stelt zich daarbij de volgende doelen:

  • We sluiten ons aan bij de ambitie van de NVZ om eind 2022 tenminste 25% van de poliklinische zorg digitaal te verlenen;
  • We hebben, in lijn met de doelstellingen van de Vliegwielcoalitie, eind 2024 met 80% van de zorgaanbieders in de MSZ afspraken gemaakt over een hybride zorgaanbod voor patiënten met hartfalen, COPD en IBD;
  • Zorgaanbieders worden gestimuleerd reeds bewezen effectieve digitale innovaties te adopteren.

Keuzerecht voor de patiënt is hierbij een belangrijk vertrekpunt: digitaal waar het kan, fysiek waar het moet – maar altijd in overleg met de patiënt en zijn of haar naasten (samen beslissen). Onze afdeling Zorgbemiddeling kan de patiënt ondersteunen bij het vinden van een zorgaanbieder met een passend digitaal zorgaanbod. Door actieve promotie van digitale zorg door Eno neemt de vraag naar digitale zorg toe. Daarmee heeft voldoende digitaal aanbod de voorkeur bij de inkoop.

 

Zorgcommunicatie

Om te komen tot een generiek benaderbare landelijke zorginfrastructuur willen we samen met zorgaanbieders komen tot afspraken, waarin de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor geborgd worden. Initiatieven die hieraan bijdragen worden gestimuleerd met onder andere deelname aan de VIPP-regelingen. Om daarin ook de patiënt centraal te stellen is de gegevensuitwisseling met PGO’s een noodzakelijke vereiste.

 

In het Informatieberaad hebben zorgaanbiederbranches, de Patiëntenfederatie, VWS en ZN gezamenlijk een aantal prioritaire gegevensuitwisselingen vastgesteld en een vijftal focusprogramma’s gedefinieerd die hier invulling aan moeten geven. Prioriteit ligt bij de programma’s Registratie aan de bron, Twiin, MedMij, eOverdracht en MedicatieOverdracht. Daarbij is het een belangrijke randvoorwaarde dat zorgaanbieders gebruik maken van generieke voorzieningen ten aanzien van adressering, toestemming, identificatie, authenticatie en autorisatie.

 

Omdat niet alle voorzieningen en nieuwe digitale ontwikkelingen vanzelf gebruikt gaan worden, gaan zorgverzekeraars op termijn het gebruik van zorginfrastructuren en generieke voorzieningen in zorginkoopcontracten vastleggen. Dit zal in de eerste jaren nog vooral in de trant van attendering en stimulering via een ‘pas toe of leg uit’ principe zijn, na verloop van tijd worden de afspraken dwingender.

 

Door als verzekeraars niet te concurreren op het gebied van infrastructuren en generieke voorzieningen, ontlasten we softwareleveranciers die zich dan als marktpartij kunnen richten op een zo goed mogelijk product voor hun klant: de zorgaanbieder. Op deze manier gaan we efficiënt met de benodigde (ICT-) middelen en stimuleren we digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Gezamenlijk borgen we zo een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling in de zorg waar de verzekerde optimaal van profiteert.

Contact met Eno

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Onze contactgegevens