Vrouw op bank

Veelgestelde vragen GGZ

Veelgestelde vragen

Hoe gaat Eno tijdens de inkoop 2022 om met de overgang naar het zorgprestatiemodel?

In 2022 gaat de GGZ over naar de nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. Dit vraagt om aanpassingen in ons beleid en inkoopproces. We kiezen ervoor om in 2022 het huidige beleid voort te zetten met hierbij de focus op het omzetten van huidige contractafspraken naar het nieuwe model.

Wij volgen daarnaast de landelijke ontwikkelingen en afspraken die van invloed kunnen zijn op de zorginkoop 2022.

Eventuele wijzigingen in onze inkoopprocedure publiceren wij uiterlijk 1 juli.

Hanteert Eno een omzetplafond?

Eno hanteert in de reguliere overeenkomsten met GGZ-aanbieders geen omzetplafond. Slechts met enkele zorgaanbieders onderhandelen wij wel over een omzetplafond. Vanwege de invoering van het Zorgprestatiemodel stelt Eno wel een maximum aan de groei van gedeclareerde kosten in 2022 ten opzichte van 2021.

Is er voor de behandeling binnen de ggz een verwijzing nodig?

Ja, voor behandeling binnen de ggz is vooraf een schriftelijke verwijzing nodig. Eno conformeert zich aan de landelijke afspraken verwijzing ggz. Meer informatie (PDF)

Mogen vrijgevestigde zorgaanbieders in de gb-ggz en g-ggz medebehandelaren inzetten?

Ja, bij de behandeling mag de regiebehandelaar beperkt medebehandelaren inzetten. In de afspraken 2021 is opgenomen dat de behandeltijd door medebehandelaren maximaal 20% bedraagt van de totaal binnen de prestatie geregistreerde tijd per verzekerde. Het moet hierbij wel gaan om medebehandelaren met een beroep zoals dat is opgenomen in de DBC-beroepentabel voor de ggz.

Voor 2022 sluit Eno zich aan bij de nog op te leveren veldnormen die vanuit het landelijk project Zorgprestatiemodel in samenwerking met het veld ontwikkeld worden.


Hoe gaat Eno om met seriële prestaties in de gb-ggz?

Eno conformeert zich in 2021 aan de landelijke veldnorm. Voor 2022 sluit Eno zich aan bij de nog op te leveren veldnormen die vanuit het landelijk project Zorgprestatiemodel in samenwerking met het veld ontwikkeld worden.

Welke eisen hanteert Eno ten aanzien van de praktijkomvang?

De maximale omvang van een op of na 1 januari 2021 gestarte praktijk is acht fte regiebehandelaren. Het aantal locaties van de praktijk bedraagt maximaal drie. Per behandellocatie is tijdens ten minste 80% van de openingsuren een regiebehandelaar aanwezig.

Hoe gaat Eno om met bijcontracting? Kan het omzetplafond tussentijds worden bijgesteld?

Uiterlijk 1 oktober van het lopende contractjaar kan een zorgaanbieder bij Eno, via de bekende relatiebeheerder of via ons contactformulier aangeven of de zorgaanbieder verwacht voor het lopende kalenderjaar de afspraak te overschrijden. Deze uiterste datum is gekozen omdat beide partijen dan redelijkerwijs nog mogelijkheden hebben beheersmaatregelen te treffen. Na deze datum worden geen verzoeken meer in behandeling genomen. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat gedurende het kalenderjaar een tijdige en correcte vulling van de uniforme productiemonitor door de zorgaanbieder heeft plaatsgevonden. Partijen treden vervolgens in overleg of het noodzakelijk is om de afspraak te herzien.

Voor een eventuele herziening dient minimaal sprake te zijn van een aantoonbare groei van verzekerden en/of verandering van omstandigheden die niet bekend waren bij het sluiten van de overeenkomst. Bij de beoordeling hanteren wij onder andere de volgende aanvullende criteria:

  • Moment van melden overproductie in het productiejaar;
  • Productie en prognoses eerdere jaren;
  • Verzekerdenmutatie in relatie tot collectiviteiten;
  • Wachttijdaanpak;
  • Productmix verzwaring;
  • Consequenties voor de zorgverlening aan onze verzekerden.

Wij beschouwen elke aanvraag als maatwerk. Ons streven is om het proces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Als de aanvraag volledig is en voldoet aan bovenstaande criteria streven wij ernaar om aan de aanvraag binnen vier weken af te handelen.

Vindt er een gesprek plaats met zorginkopers over de inkoopafspraak 2022?

Eno maakt in haar contracteerproces onderscheid tussen maatwerkafspraken, semi-maaatwerkafspraken en digitale contractering. Alleen bij aanbieders met een substantieel marktaandeel voor Eno gaan wij persoonlijk in gesprek over de contractering. Hiervoor verwijzen wij naar ons inkooproces zoals opgenomen in het zorginkoopbeleid GGZ.

Welke eisen hanteert Eno ten aanzien van de praktijkomvang?

De maximale omvang van een op of na 1 januari 2021 gestarte praktijk is acht fte regiebehandelaren. Het aantal locaties van de praktijk bedraagt maximaal drie. Per behandellocatie is tijdens ten minste 80% van de openingsuren een regiebehandelaar aanwezig.

Wat zijn de gevolgen als ik geen overeenkomst sluit met Eno?
Wanneer u geen overeenkomst sluit met Eno wordt u niet getoond op onze Zorgzoeker als ‘gecontracteerd’. U kunt daarnaast niet rechtstreeks bij Eno declareren en zult daarom een nota moeten meegeven aan de verzekerde. Onze verzekerden ontvangen een (gedeeltelijke) vergoeding afhankelijk van de afgesloten zorgpolis.
Wat betekent de invoering van het Zorgprestatiemodel voor DBC’s en prestaties generalistische basis ggz die zouden doorlopen in 2022?
Alle nog lopende DBC’s en prestaties worden afgesloten op 31 december 2021. Vanaf 1 januari declareert u de rest van het behandeltraject conform het Zorgprestatiemodel. Meer informatie vindt u in de NZa regeling: NR/REG-2125 - Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel.
Waarom stelt Eno in de overeenkomst een maximum aan de groei van gedeclareerde kosten in 2022 ten opzichte van 2021?
Vanwege de invoering van de nieuwe bekostiging van de GGZ stelt Eno, bij een gelijkblijvend aantal verzekerden in uw praktijk/instelling, een maximum in de groei van de zorgkosten voor. U hoeft hiervoor niets aan te leveren, Eno gaat deze ontwikkeling op basis van de gedeclareerde zorgkosten monitoren. Mocht uw praktijk/instelling de maximale groei zoals gesteld in onze overeenkomst overschrijden dan nemen we contact met u op om hierover in gesprek gaan. Op deze manier monitoren wij de doelmatigheid van de geleverde zorg om te voorkomen dat de invoering van het Zorgprestatiemodel de zorg duurder maakt.
Waarom biedt Eno vrijgevestigden geen overeenkomst aan bij praktijken van meer dan 8 fte aan regiebehandelaren en/of meer dan 3 behandellocaties?
Wij vinden het belangrijk dat vrijgevestigde praktijken zorg dicht bij huis leveren, in een kleinschalige praktijk met continuïteit van (regie)behandelaren.
Waar vind ik algemene informatie over het Zorgprestatiemodel?
Uitgebreide informatie over het nieuwe Zorgprestatiemodel vindt u op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/faq-pagina/
Hoe vraag ik een overeenkomst met Eno aan?
Als u voldoet aan de voorwaarden in ons Inkoopbeleid GGZ 2022 kunt u een overeenkomst met Eno aanvragen door ons Contactformulier in te vullen. We bieden de overeenkomst aan via het digitale contracteerplatform VECOZO.
Ik heb op dit moment een overeenkomst met Eno, hoe zorg ik dat ik volgend jaar opnieuw een contractaanbod krijg?
U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Alle huidige gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen automatisch een aanbod voor het volgende jaar. We bieden de overeenkomst aan via het digitale contracteerplatform VECOZO.
Ik heb op dit moment een overeenkomst voor vrijgevestigden met Eno, maar ik heb een andere AGB-code aangevraagd en ik wil hiermee een instellingsovereenkomst aanvragen. Hoe sluit ik de nieuwe overeenkomst af?
Op het moment dat een vrijgevestigde praktijk wijzigt naar een instelling en daarmee ook wijzigt van AGB-code beoordelen wij u als nieuwe aanbieder. Wij zullen uw aanvraag dan beoordelen, de criteria waarop de beoordeling plaatsvindt staan in ons Inkoopbeleid GGZ 2022.
Staat Eno de inzet van een medebehandelaar toe?
Een medebehandelaar kan, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, voor maximaal 20% van de behandeltijd (per verzekerde) worden ingezet.
Kan ik als niet-gecontracteerde aanbieder bij Eno declareren door middel van een akte van cessie?
Nee, Eno hanteert in haar polisvoorwaarden een cessieverbod. Daardoor is het niet mogelijk om met een akte van cessie de nota rechtstreeks bij Eno in te dienen als u niet bij ons gecontracteerd bent.

In specifieke situaties waarbij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die rechtstreekse betalingen rechtvaardigen kunnen wij hierop een uitzondering maken. Hiervoor hebben wij een schriftelijke gedetailleerde en onderbouwde toelichting van een bevoegd persoon (bijv. een verslavingsarts) nodig waaruit blijkt dat er een gegronde vrees bestaat dat de betaling niet bij de zorgaanbieder terecht komt.