Rennend kind
Jonge vrouw

Speerpunten zorginkoop

Bij onze inkoop van zorg richten wij ons op de speerpunten genoemd op deze pagina.

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het is van belang dat zorgaanbieders meer in samenhang zorg en ondersteuning gaan bieden rondom de wensen en behoeften van de patiënt. Hierin staat het stimuleren van gezondheid in brede zin centraal, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal, en niet langer de focus op ziekte en zorg. We noemen deze ontwikkeling de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Graag maken wij bij de zorginkoop afspraken met zorgaanbieders over:

Voorkomen van zorg: inzetten op gezondheid en preventie door samenwerking met het sociale domein. Eno heeft haar visie op gezondheid en preventie verwoord. U leest hier meer over in Visie op Gezondheid & Preventie (PDF).

Verplaatsing van zorg in de tweede lijn naar de eerste lijn, van de eerste lijn naar thuis en van de tweede lijn naar thuis.

Vervangen van zorg door inzet van technologie en digitalisering. Hierbij sluiten we aan bij de uniforme landelijke ambities en doelstellingen zoals via onze branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland zijn afgesproken.

In ieder afzonderlijk zorginkoopbeleid per zorgsoort kunt u meer hierover lezen.

Innovaties

Innovatie is één van de speerpunten van het beleid van Eno. Wij zien dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg onder druk staat. Er is sprake van een toenemende zorgvraag, de zorgvraag wordt complexer en mensen wonen langer thuis. Daarnaast hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. In onze ogen kan innovatie een belangrijke bijdrage leveren om deze druk te verminderen. Patiënten vragen er ook om. De beschikbaarheid van nieuwe mogelijkheden en technieken in de zorg gaat niet voorbij aan patiënten en logischerwijs ontstaat daardoor de vraag naar de toepassingen. Ook zijn wij ervan overtuigd dat innovatie een bijdrage levert aan onze strategische doelen.

“Voor onze verzekerden werken we iedere dag om de zorg betaalbaar, toegankelijk en passend te houden. Dat doen we onder andere door het vormen van zorginkoopbeleid. Hierin ligt de focus op digitalisering en innovatie en de Juiste Zorg op de Juiste Plek, waarbij we natuurlijk in de basis aan onze zorgplicht voldoen. Zo werken we samen met de zorgaanbieders in de regio aan de toekomst. Een kleine verzekeraar met een grootse bijdrage.”

- Pieter Degen, manager Beleid & Innovatie

Met innovatie doelen wij overigens niet alleen op de technologische vernieuwingen maar ook op vernieuwende processen, sociale innovatie of nieuwe financieringsvormen. Wij maken daarom graag afspraken met u over innovaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan onze beleidsvisie en -doelstellingen. Eno gaat daarover graag het gesprek met u aan, primair aan de hand van de bestaande innovatiemogelijkheden binnen de beleidsregelgeving van de NZa (zorgsoortspecifiek of de beleidsregel Innovatie)
Wij staan ook open voor innovaties die op andere wijze bijdragen aan:


Kwaliteit, betaalbaarheid en/of toegankelijkheid van de zorg:

 • Leidt het tot een betere gezondheid
 • Positief effect op de ervaren kwaliteit
 • Positief effect op de betaalbaarheid
 • Vermindering van werkdruk en vergroting van het werkplezier in de zorg


Onze speerpunten van beleid:

 • Zorgkostenbeheersing
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Digitale zorg en communicatie


De doelen van de regiovisie voor Midden IJssel:

 • Inzet op preventie
 • Versterken van de eigen regie en zelfstandigheid van ouderen
 • Optimaliseren van de inzet van professionals
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Gebruik van technologie als katalysator

De mate waarin het onderscheidend en nieuw is voor onze verzekerden in de regio en een duidelijke meerwaarde heeft voor onze verzekerden.

Goede idee├źn over zorginnovatie? Dan denken wij graag met u mee. Dien u idee, project of initiatief bij ons in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.