• Home
  • Premie-opbouw

Basiszorg voor iedereen toegankelijk

De rijksoverheid stelt vast wat er in het basispakket zit. Dit pakket is dus voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. De rijksoverheid compenseert de zorgverzekeraars voor verschillen in de zorgbehoefte en mede daardoor zijn de zorgverzekeraars verplicht voor iedere variant van de basisverzekering dezelfde basispremie te vragen aan de verzekerden. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die veel zorg nodig heeft. Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en een verrekening uitvoert voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar.

Hoe is onze premie opgebouwd?

De premie van zorgverzekeraars en dus ook van Eno* bestaat uit twee delen; de rekenpremie die de overheid vaststelt en de opslagpremie, die Eno toevoegt. Wij lichten u graag toe wat de rekenpremie en de opslagpremie inhouden. Zo krijgt u een goed beeld van hoe onze premie voor 2021 is opgebouwd. 

*Gebaseerd op de premie van Salland Zorgverzekeringen, het kernlabel van Eno.

 

Overzicht premieopbouw 2021 Salland Zorgverzekeringen

Toelichting overzicht premieopbouw

 

Rekenpremie

Dit is de premie die de overheid berekent op basis van de te verwachten zorgkosten voor de basisverzekering voor het nieuwe jaar. Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de rekenpremie vastgesteld op € 1.417,- voor het jaar 2021. Dit is een verhoging van € 44,- ten opzichte van 2020. De rekenpremie is een vast bedrag per verzekerde waarmee het budget van de zorgverzekeraar verlaagd wordt en waarvan verwacht wordt dat de verzekeraar dit incasseert bij de verzekerde. Dit bedrag is voor elke premie betalende verzekerde hetzelfde. Voor het bepalen van de uiteindelijke zorgpremie start Eno met de rekenpremie.

 

Opslagpremie

De opslagpremie houdt in:

 

Om de uitgaven voor zorg te kunnen betalen ontvangen zorgverzekeraars onder andere een vereveningsbijdrage uit het zorgverzekeringsfonds (ZVF). Elke verzekeraar ontvangt zo’n bijdrage om de zorguitgaven te kunnen betalen. Dit bedrag houdt rekening met de risicokenmerken van de verschillende groepen verzekerden. Zo krijgt een zorgverzekeraar minder geld voor gezonde verzekerden en wordt een zorgverzekeraar gecompenseerd als hij veel chronisch zieken als verzekerden heeft. Dit kan een positief of negatief effect hebben op de premie van Eno. Het verschil tussen de vereveningsbijdrage en de verwachte zorgkosten is het vereveningsresultaat.

Zorgverzekeraars maken kosten voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Dit zijn kosten voor automatisering, personeel en huisvesting.

Zorgverzekeraars kunnen een deel van hun beleggingsopbrengsten inzetten voor een betaalbare premie. Eno voert een behoudend beleggingsbeleid. Desondanks zet Eno een deel van haar opbrengsten in voor het betaalbaar houden van de premie. Door de huidige marktomstandigheden zijn de verwachte beleggingsopbrengsten beperkt.

Eno moet reserves opbouwen om zeker te stellen dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Daarnaast proberen we de premie zo stabiel mogelijk te houden. Eno kiest ervoor om een verantwoord deel van de reserves die in het verleden zijn opgebouwd, in te zetten voor een betaalbare premie.

Eno doet in 2021 geen toevoeging aan haar reserves. Gelet op de huidige solvabiliteit is er ook geen opslag betreffende solvabiliteit noodzakelijk.

Eno is een coöperatie en keert daarom nooit winst uit. Wij rekenen hiervoor daarom geen opslag. Als achteraf blijkt dat Eno de premie te hoog heeft vastgesteld, dan zal dit in de komende jaren in mindering worden gebracht op de premies.

Het label Salland Zorgverzekeringen van Eno biedt één gelijke premie voor de basisverzekering, voor alle verzekerden. Dat betekent dat Eno voor Salland Zorgverzekeringen geen collectiviteitskorting toepast op de basisverzekering. Een opslag vanwege verstrekte collectiviteitskortingen is dan ook niet van toepassing.

Verzekerden kunnen korting krijgen op hun premie door een vrijwillig eigen risico te nemen bovenop het wettelijk eigen risico. Het kan zijn dat de korting hoger is dan het naar verwachting te innen vrijwillig eigen risico. Hiervoor rekent Eno een opslag op de premie.

Eno rekent een opslag op de premie vanwege reserveringen voor oninbare premies.

Dit betreft overige opslagen op de premie voor zover deze niet zijn weergegeven onder de overige posten.

Sommige zorgverzekeraars zijn belastingplichtig en dragen een gedeelte van hun winst af aan de belasting. Eno is niet belastingplichtig. Wij rekenen hiervoor daarom geen opslag.