Raad van commissarissen Eno


De rol van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Eno heeft de volgende taken:

  • de rol van toezichthouder vervullen inzake het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de Eno Coöperatie en de onderliggende bedrijven;
  • een klankbord zijn voor het bestuur;
  • de werkgever zijn van het bestuur.

Samenstelling

Om zijn taak goed te kunnen vervullen is de raad van commissarissen, met vijf personen, breed samengesteld. De commissarissen hebben gezamenlijk specialistische kennis van verzekeringen, zorg, financiën, politiek en het besturen van organisaties. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De meningsvorming komt tot stand op basis van onafhankelijkheid en een kritische houding.

Om aan zijn toezichthoudende taak verdieping te geven, zijn binnen de raad van commissarissen twee commissies samengesteld:

  • het Audit & Risk Committee richt zich op de activiteiten, verslaglegging en beheersing van de financiële en operationele risico’s, die uit de bedrijfsvoering voortvloeien. De externe accountant, compliance en risk officer en hoofd interne audit dienst zijn directe gesprekspartners voor het Audit & Risk Committee, maar ook voor de raad van commissarissen als geheel;
  • de Remuneratiecommissie houdt zich bezig met de functionerings- en beoordelingsgesprekken en het daarbij horende beloningsbeleid van de directie.

De raad van commissarissen werkt volgens de governance principes, zoals die door de brancheorganisatie voor zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) zijn vastgelegd en onderschrijft de principes en de wenselijkheid van transparantie in bestuur, het toezicht en het afleggen van verantwoordelijkheid daarover aan belanghebbenden. Mede in dat kader evalueert de raad van commissarissen jaarlijks zijn eigen functioneren.