Taken van de ledenraad

Het contact met onze ledenraad is een manier om dicht bij onze klanten te staan. De ledenraad is het hoogste orgaan van Eno, dit is statutair vastgelegd. Zij toetst het voorgenomen beleid (visie, strategie, realisatie) aan de werkelijkheid van alledag. Met hun kennis leveren de ledenraadsleden waardevolle input om het beleid van Eno mee vorm te geven. De ledenraad heeft daarin een aantal belangrijke formele bevoegdheden, waaronder:

 

 • De behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de raad van bestuur over de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur;
 • De vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.

Wat biedt het lidmaatschap u?

Als lid van de ledenraad van Eno ontvangt u allerlei (strategische) informatie over Eno. Zo hoort of leest u welke productontwikkelingen er zijn en welke toekomstplannen Eno heeft om de organisatie nog verder te ontwikkelen op commercieel, financieel en organisatorisch vlak. Verschillende Eno-medewerkers verzorgen presentaties, zoals over de campagneplannen voor de merken. Op deze manieren krijgt u een goed beeld van de organisatie en wat Eno haar leden wil bieden. Het lidmaatschap van de ledenraad biedt u verder:

 

 • Verbreding van het eigen netwerk;
 • Het opdoen van ervaring met het uitoefenen van invloed vanuit een ledenraadsrol;
 • Een passende vergoeding per deelgenomen vergadering.

Vier keer per jaar overleg

Om haar taken goed uit te voeren komt de ledenraad gemiddeld vier keer per jaar samen voor een formeel overleg met het bestuur en de commissarissen. Verder zijn er nog enkele informele bijeenkomsten van de ledenraad. Alle bijeenkomsten zijn in de vroege avonduren en vinden plaats in ons kantoor.

Wat vragen we van een ledenraadslid?

Om lid te worden van de ledenraad moet u in de eerste plaats verzekerd zijn bij een van de merken van Eno.

Daarnaast vragen we het volgende:

 

 • U hebt affiniteit met de missie, visie en strategie van Eno;
 • U hebt het vermogen om afstand te nemen van uw persoonlijke situatie bij het bekijken van zaken;
 • U bent voldoende beschikbaar om je taak binnen de ledenraad te vervullen.

Wie zitten er in de ledenraad?

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden. Een zittingstermijn in de ledenraad is drie jaar. Jaarlijks treedt eenderde van de leden af. Een herverkiezing voor een nieuwe zittingstermijn is volgens de statuten mogelijk, tenzij een lid meer dan zeven jaar lid van de ledenraad is geweest. Bij exact zeven jaar lidmaatschap van de ledenraad is herverkiezing nog wel mogelijk.

Hoe stellen we de ledenraad samen?

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden. Een zittingstermijn in de ledenraad is drie jaar. Jaarlijks treedt een derde van de leden af. Een herverkiezing voor een nieuwe zittingstermijn is volgens de statuten mogelijk, tenzij een lid meer dan zeven jaar lid van de ledenraad is geweest. Bij exact zeven jaar lidmaatschap van de ledenraad is herverkiezing nog wel mogelijk.

 

Bij de samenstelling van de ledenraad streeft Eno naar een goede afspiegeling van het ledenbestand, waaronder:

 • Een evenwichtige verdeling naar geslacht;
 • Een evenwichtige verdeling naar leeftijd;
 • Een vertegenwoordiging van verschillende etnische achtergronden.

Inspraakregeling verzekerden

Op 6 maart 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Dit ging over het sterker maken van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw). Het doel is de invloed van verzekerden op het beleid van hun zorgverzekeraar sterker te maken, zodat dit beleid beter aansluit bij hun wensen. Een projectgroep van leden uit de ledenraad en enkele medewerkers van Eno maakten vervolgens de inspraakregeling verzekerden Eno. De onderdelen uit de wet hebben een plek gekregen. Hiermee kan duidelijk uitvoering worden gegeven aan de inspraak door verzekerden.